Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/icaorth/domains/ica.or.th/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
เกี่ยวกับเรา – iCA สมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย
58 ม.9 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 info@ica.or.th

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

สมาคมระบบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย Thai Intelligent CCTV Association หรือ ICA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2556 ภายใต้ชื่อเดิม CCTV Consortium โดย สวทช . หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้การสนับสนับสนุนงบประมาณและเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มรัฐ เอกชน นักวิชาการ และอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันวิจัย ผลักดัน พัฒนา สร้าง CCTV Analytics ของประเทศ รวมถึงการสร้าง platform กลาง ในการสร้างมาตรฐาน และผลักดันนโยบาย โดยมุ่งหวังลดต้นทุนการนำเข้าและสามารถ customize โปรแกรม ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศ  ปัจจุบัน ICA มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 50 บริษัท และมีอาจารย์ นักวิจัย ผู้ใช้งาน มากกว่าร้อยคน ร่วมมือกันภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพและวิดิทัศน์ให้เกิดการวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

วัตถุประสงค์หลัก 10 ประการ

1. บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดให้เป็นระบบกล้องอัจฉริยะเพื่อรองรับนโยบายเมืองอัจฉริยะของประเทศ
2. รวบรวมสมาชิกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในภาครัฐ, เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีความรู้และความสนใจในระบบเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพ และวิดีทัศน์
3. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ในเทคโนโลยี ด้านการประมวลผลภาพและวิดีทัศน์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
4. ผลักดันการวิจัยไทยที่ผ่านมาตรฐานนำไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์
5. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดสัมนา และการแข่งขัน
6. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานระบบกล้องอัจฉริยะ (Video Analytics)
7. ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณะ ในฐานะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย
8. สนับสนุนการจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด และระบบวิเคราะห์ภาพให้เป็นมาตรฐาน
9. สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง
10. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และองค์การสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์

คณะกรรมการ

1. นางฐิตาภา                 สมิตินนท์                    นายกสมาคม
2. นายสมชาย              ฉินสกลธนากร             อุปนายก
3. นายมงคล                เอกปัญญาพงศ์           อุปนายก
4. นายสมชาย              ประจักษ์สูตร์               อุปนายก
5. นายประกอบ            จ้องจรัสแสง                อุปนายก
6. นายกฤษฎา             ปานบำรุง                     อุปนายก
7. นางอรพรรณี            หยวน                          เลขานุการ
8. นายอัครพล              สุขตา                          เหรัญญิก
9. นายวัรัชญ์                วัฒนากุลชัย                นายทะเบียน
10. นายปัญจะ             คล้ายโพธิ์ทอง             ปฏิคม
11. นายวัฒนพงศ์        สุรพันธนากร                ฝ่ายวิชาการ
12. นายธวัช                 ภักดีกิจ                       ฝ่ายหารายได้
13. นายหยั่นเฟง          หยาง                          ฝ่ายต่างประเทศ
14. นายวีระ                  รัตนแสงเสถียร            ฝ่ายรัฐกิจและวิเทศสัมพันธ์
15. นายศิริโชค            จงดำเกิง                     ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
16. นายธาริน               ตันติมูรธา                    กรรมการ
17. นายต้องการ           แก้วเฉลิมทอง             กรรมการ
18. นายณัฐวุฒิ            ปิ่นทองคำ                   กรรมการ
19. นางสาวรัชนิตา      จันทเจริญ                    กรรมการ
20. นายธัญญา            บุญรองเรือง                 กรรมการ
21. นายสร้างรัฐ           หัตถวงษ์                      กรรมการ
22. นายธนกฤต           โรจนศิรประภา              กรรมการ
23. นายสุวิช                จิตรเกษมสุข                กรรมการ
24. นายณธีพัฒน์         เศวตอริยศิริ                 กรรมการ
25. นายศิระพันธ์          เกตุธาร                       กรรมการ

กลุ่มสมาชิกสมาคม